Talare och material

Cynthia Cooper

Cynthia Cooper

Cynthia and her team unraveled the fraud at WorldCom, to date one of the largest corporate frauds in history. Cynthia served as Vice President for MCI where she and her team helped the company move forward and successfully emerge from bankruptcy. Prior to joining MCI, Cynthia worked in Atlanta, Georgia for PricewaterhouseCoopers and Deloitte & Touche. She received her masters degree from the University of Alabama. Cynthia previously served as a member of the Standing Advisory Group of the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). She was the 2011 Chairman of Board of Regents for the Association of Certified Fraud Examiners and currently serves on the advisory boards for Louisiana State University and Mississippi State University.

Agenda

See agenda here

Agenda

Katarina Gospic

Katarina Gospic

Katarina Gospic is an M.D., Ph.D. and a M.Sc. in Physiology from the Karolinska Institute. She has more than 10 years of experience in brain research and neuroeconomics. Katarina is an entrepreneur, running her companies Brainbow Labs and Greys Matters where she implements knowledge about the brain in business. Katarina’s activities aim to provide services that promote health, prosperity and achievement – both from a design and leadership perspective.

The Decisive Brain

We are the result of our decisions; despite this most of us have more knowledge about how our smartphone works than our own brain. Isn’t that strange? In today’s society it is required that we are constantly developing and perform on top. But why is it so difficult to push yourself, face your fears, and dare to take on new challenges? With in-depth knowledge of how the brain works, we can better understand why we react as we do and how we make decisions in everyday life. How do we do to develop and motivate ourselves and our surrounding when familiar routines and habits feel so much more comfortable? Katarina Gospic reveal the secrets of the brain’s decision-making and gives advice on how you can make decisions that lead you towards your goals!

Norman Marks

Norman Marks

CPA, CRMA is an evangelist for “better run business”, focusing on risk management, internal audit, corporate governance, enterprise performance, and the value of information. He is also a mentor to individuals and organizations around the world.

Norman was the chief audit executive of major global corporations for twenty years and is a globally-recognized thought leader in the professions of internal auditing and risk management.  In addition, he has served as chief risk officer, compliance officer, and ethics officer, and managed what would now be called the IT governance function (information security, contingency planning, methodologies, standards, etc.) He ran the Sarbanes-Oxley Section 404 (SOX) programs and investigation units at several companies.

World Class GRC

Norman will be the opening key note speaker on the theme “World Class GRC”

Anders Nilsson

Anders Nilsson

Anders Nilsson är en välkänd svensk IT-säkerhetsexpert som i realtid visar ett livehack, där han tar över ett bankkonto. Deltagarna får följa processen både på den hackade och hackarens dator. Du får också tips och råd kring vad man ska tänka på när det gäller öppna nätverk, och de säkerhetsrisker som kan finnas.

Karin Holmerin

Karin Holmerin

I am a senior international advisor at the Swedish National Audit Office (Riksrevisionen), where I have been working since 1996. My first years in the office, I worked with financial auditing of state-owned companies and government entities. I also worked with developing international standards of supreme audit institutions, ISSAI, for financial audit. Now I work in our bilateral and regional cooperation to support audit institutions in developing countries. My focus is still on financial auditing and quality assurance.

Supporting supreme audit institutions in developing countries

The Swedish National Audit Office has an appropriation from parliament for supporting supreme audit institutions in developing countries as well as regional and global cooperations. At present we have cooperation projects with ten other countries as well as two sub-regional organisations. Developing capacity can be a challenge. It takes a lot of patience since change takes time. One of the challenges is to achieve sustainability in our work, that is to ensure that the audit institution will be able to manage on their own, without support. When the basic audit competence has been achieved, support to the institutions quality function can be a good way to create sustainability. We achieve this through training on how to find the root causes of the low quality and relevant recommendations to the top management.

Anne-Marie Eklund Löwinder

Anne-Marie Eklund Löwinder

Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på IIS. Hon är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Anne-Marie valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame 2013, där hon hamnar i sällskap med bland andra internetpionjärer som Vint Cerf och Steve Crocker. Hon blev Årets säkerhetsprofil 2012 med motiveringen att hon är den kompletta säkerhetspersonen med bred och djup kunskap kring IT-säkerhetsfrågorna. Hon är ledamot av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Avdelning XII, Informationsteknik. Hon sitter även som ledamot i styrelsen för IRI (Institutet för Rättsinformatik) vid Stockholms universitet och som ledamot i MSB:s informationssäkerhetsråd.

Räkna med risk

För att få cheferna att förstå att informationssäkerhet är verksamhetskritiskt behöver du kommunicera med dem på rätt sätt. Som en boss! Anne-Marie redogör för trenderna inom informationssäkerhet och kommer med några tips på vägen.

Torbjörn Jacobsson

Torbjörn Jacobsson

CRO, Avida

Kapitaltäckning för icke-ekonomer

Hur mycket kapital och likviditet behöver banken ha?
Vad händer 2022 när nästa version av Basel reglerna träder ikraft?
“GRC” funktionerna – hur relaterar de olika funktionernas roller till kapitaltäckningen? Torbjörn Jacobsson, CRO på Avida, går igenom de grundläggande kapitaltäckningsreglerna på ett enkelt, pedagogiskt och illustrativt sätt.

Per Johan Gidlund

Per Johan Gidlund

Per Johan Gidlund har en bakgrund från KPMG och ZEB och av omfattande regelverksimplementeringar. Han har under de senaste åren arbetat inom Länsförsäkringars livaffär både som Chief Compliance Officer för Länsförsäkringar Liv och för närvarande som Ansvarig Governance för Länsförsäkringar Fondliv. I sin nuvarande roll ansvarar Per Johan för frågor som rör företagsstyrning i allmänhet och outsourcing i synnerhet och deltar även i ICC:s arbete inom ICC:s kommitté för Finansiella tjänster och försäkring.

Outsourcing – a practical guide on how to create successful outsourcing solutions

ICC har tagit fram en praktisk handbok som syftar till att underlätta och stödja reglerade verksamheter när de outsourcar delar av dessa. Guiden innehåller verktyg för att tolka och tillämpa kvalitativa regler såsom ”sound governance” och ”proper risk management”. ICC vill stärka självreglering på detta område

Du kan läsa och ta del av guiden här

Christina Strandman Ulrich

Christina Strandman Ulrich

Christina Strandman Ullrich är jurist med lång erfarenhet av arbete med regelverk på den finansiella marknaden från Finansdepartementet, Finansinspektionen och SEB. Sedan år 2009 arbetar Christina som ordförande i Ideella föreningen Compliance Forum, ett nätverk för Compliance Officers. Christina deltar också svenska ICCs verksamhet och är författare till bl.a. boken Compliance – roll, organisation, ansvar och uppgifter.

Outsourcing – a practical guide on how to create successful outsourcing solutions

ICC har tagit fram en praktisk handbok som syftar till att underlätta och stödja reglerade verksamheter när de outsourcar delar av dessa. Guiden innehåller verktyg för att tolka och tillämpa kvalitativa regler såsom ”sound governance” och ”proper risk management”. ICC vill stärka självreglering på detta område

Du kan läsa och ta del av guiden här

Helena Sjöholm

Helena Sjöholm

Helena Sjöholm är Sveriges ambassadör för IIRC (International Integrated Reporting Council), ordförande för den svenska arbetsgruppen för ISO37001, och jobbar med styrelseutvärdering och styrelsens arbete, ägardirektiv och affärsplaner.

De omutbara – Best practice i praktiken

Handel med vandel förekommer, även i Sverige. Men det råder fortfarande viss osäkerhet om när och hur man bäst hanterar etiska utmaningar i affärer och internt i den egna organisationen. Svensk och internationell lagstiftning har skärpts, och ställer tydligare krav på bevisat förebyggande av mutor och korruption samt ansvar för tredje part. Det finns nu en global best practice, ISO37001, som speglar de striktaste internationella regelverken. Anti-korruption handlar inte bara om regelefterlevnad. Det handlar lika mycket om ledarskap och att bygga förtroende som kapital. Best practice kan användas av alla typer av organisationer. Här redogör vi för nycklarna till ett tillämpbart, effektivt styrsystem mot mutor som kan integreras i övrig verksamhetsstyrning.

Louise Brown

Louise Brown

Louise Brown är EU-kommissionens korruptionsrapportör för Sverige, styrelseledamot i Transparency International Sverige, anti-korruptionsrevisor och medlem i svenska arbetsgruppen för ISO37001.

De omutbara – Best practice i praktiken

Handel med vandel förekommer, även i Sverige. Men det råder fortfarande viss osäkerhet om när och hur man bäst hanterar etiska utmaningar i affärer och internt i den egna organisationen. Svensk och internationell lagstiftning har skärpts, och ställer tydligare krav på bevisat förebyggande av mutor och korruption samt ansvar för tredje part. Det finns nu en global best practice, ISO37001, som speglar de striktaste internationella regelverken. Anti-korruption handlar inte bara om regelefterlevnad. Det handlar lika mycket om ledarskap och att bygga förtroende som kapital.  Best practicekan användas av alla typer av organisationer. Här redogör vi för nycklarna till ett tillämpbart, effektivt styrsystem mot mutor som kan integreras i övrig verksamhetsstyrning.

Jan Kleineman

Jan Kleineman

Professor i civilrätt, verksam vid Stockholm center for commercial Law, Stockholms universitet. Sysslar huvudsakligen men kontrakts- skadestånds och vissa delar av bolagsrätten.

Robotar kan inte vara rådgivare

– de saknar möjlighet att interagera med kunderna men kan däremot generera ansvar.

Kevin Aytap

Kevin Aytap

Kevin Aytap is a security specialist in Transcendent Group, a Management Consulting firm. Kevin has more than twenty years of experience in the Financial Industry and more than twelve years in the area of banking security. His professional resume includes key positions in a large financial institution, like;

  • Group Fraud Prevention Officer
  • Head of Financial Crime Investigation
  • Head of IT Security
  • Head of Group Information Security (CISO)

Positions covering all aspects of expertise a security professional needs, to be capable of having a holistic and strategic mind-set in driving change in governance of risk. Kevin has a Bachelor degree in Business Administration from School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.

A saga from the real world – what I read and couldn’t believe was real, came true.

Most of us probably read surveys and trends from large consulting firms, storytelling about unbelievable fraud cases and security flaws happening somewhere far away from your own reality. And most of us probably have the experience of trying to use those examples to increase the organizations awareness, when your colleagues politely looks at you wondering if you have read to much fiction books and are too paranoid. How do you take your concern from that point to actually implement internal controls that deter fraudulent activities?
Kristina Blomqvist

Kristina Blomqvist

Kristina är programansvarig, MSB, programmet för säkerhet i cyberfysiska system – industriella informations- och styrsystem, IoT. Kristina har femton års erfarenhet av att arbeta med säkerhet och samhällsviktig verksamhet.

Samhället och systemen – utveckling, uppkoppling, urkoppling

Patrick Doherty

Patrick Doherty

Patrick Doherty is a Professor of Computer Science at the Department of Computer and Information Sciences, Linköping University, Sweden. He leads the Artificial Intelligence and Integrated Computer Systems Division and has over 30 years experience in the area of AI and Autonomous Systems. He is Editor-in-Chief of the Artificial Intelligence Journal and a EURAI (ECCAI) fellow. He has over 180 refereed publications in diverse areas of AI and Autonomous Systems. His main areas of interest are knowledge representation, automated planning, intelligent autonomous systems, collaborative systems and multi-agent systems. A major area of application is with unmanned aircraft systems and their use in emergency rescue.

Artificial Intelligence: Past, Present and Future

Artificial Intelligence is a multi-disciplinary area of research that is beginning to have major societal, economic and industrial impact. In parallel to its many breakthroughs that are beginning to affect our daily lives, there is a large amount of media hype and coverage ranging from its potential positive impact to its potential dire threat. Popular and scientific portrayal of Artificial Intelligence are also often at odds with each other. This talk will peel away some of the hype and attempt to answer the question “What is Artificial Intelligence?”. In doing this, we will look back at some its history, consider its current status and look into the future.
Cecilia Hernqvist

Cecilia Hernqvist

Cecilia Hernqvist är sedan mitten 2016 Chief Compliance Officer på Swedbank AB. Cecilia ingår i Swedbank koncernledning, sedan år 2009. Tidigare var Cecilia chefsjurist under tio år och som sådan ansvarig för samtliga jurister och deras arbete i hela Swedbank-koncernen, under samma period var hon även styrelsens sekreterare.

Intressekonflikter i fokus

Finansiella institut tillhandahåller en mängd olika finansiella tjänster till många olika kundkategorier kunder. Intressekonflikter kan uppkomma i institutens dagliga verksamheter i en mängd olika situationer. Kunskap och medvetenhet i dessa frågor speciellt vad gäller intressekonflikter i förhållande till kunderna är av stor betydelse för förtroendet för den finansiella industrin.

Regleraren har de senaste åren ägnat stor uppmärksamhet åt intressekonflikter, framför allt inom MiFID II och EBA’s reviderade riktlinjer om intern bolagsstyrning (GL11) och lämplighetsprövning (GL12). Seminariet kommer att adressera hur man kan sätta upp och implementera intressekonfliktsprocesser och hur Swedbank har gjort detta.

Mats Lindgren

Mats Lindgren

Mats Lindgren är föreståndare för Intressentföreningen för Processäkerhet (IPS) och konsult inom Risk Management och Processäkerhet. Han är civilingenjör i kemiteknik från KTH med lång erfarenhet och kunskap om risker i processindustrin. Mats arbetade tidigare på Preem där han bland annat var Risk Manager i drygt 10 år.

Produktionsavbrott och innovativa försäkringslösningar

Emma Holstad

Emma Holstad, kansliråd Finansdepartementet. Emma [Holstad] inledde sin karriär som revisor på KPMG. [Emma/Hon] Arbetar sedan 2007 i offentlig sektor, först på Ekonomistyrningsverket och gick 2010 över till budgetavdelningen på Finansdepartementet. [Emma/Hon] Har sedan 2015 haft särskilt ansvar för frågor som rör internrevision och intern styrning och kontroll, men jobbar även med andra frågor som rör regeringens ekonomiska styrning av myndigheter.

Tone at the Top – Vad vill regeringen åstadkomma med intern styrning och kontroll i staten?

När det kommer till området Intern styrning och kontroll nämns ofta termen ”Tone at the Top” – det vill säga vikten av att det finns en vilja från ledningens håll att göra rätt och en tydlig kravställare på de professioner som arbetar med GRC. Hur ser det ut med ”Tone at the Top” inom den svenska statsförvaltningen?

Regeringskansliet är den myndighet som har i uppdrag att stödja regeringen att styra riket och förverkliga sin politik. Vi har därför bjudit in Emma Holstad,  kansliråd på Finansdepartementet, för att berätta om hur de arbetar för att säkra en god intern styrning och kontroll i statsförvaltningen.

Eileen Berntsson

Eileen Berntsson is the founder and Chief Executive Officer of Simply Integrity. She has more than 20 year’s experience in compliance and mainly from the Telecommunications Industry. She specialises in the design, program management and audit of compliance programs. Eileen was Telia Company’s Third Party Management program manager where she developed a risk based approach to identify high risk third parties for due diligence and remediation. She was also the program manager of Telia Company’s Anti-Corruption Program.

How should companies go about determining corruption risks and how does it fit into the governance framework and Enterprise Risk Management?

Businesses are global, and companies witnessed an increased level of enforcement by government agencies and increased expectations from customers. The top 6 FCPA enforcement actions were on companies incorporated in Europe. Countries all over the world are revising and strengthening their Anti-Corruption law. Doing business today requires companies to be compliant to both voluntary commitments like the UN Global Compact and applicable laws. How should companies go about determining corruption risks and how does it fit into the governance framework and Enterprise Risk Management? What are the elements of Anti-corruption risk management to have in place in order to prevent, detect and remedy potential corruption risks?