Agenda 24th of September

Click here to see the 25th of September >>

The conference gives up to 14 CPE, out of which 5 CPE are within Ethics. 

*The agenda is subject to change.

Filter agenda items

08:00 - 08:30

REGISTRATION AND BREAKFAST
REGISTRATION AND BREAKFAST

08:30 - 08:40

WELCOME TO THE GRC CONFERENCE 2019
WELCOME TO THE GRC CONFERENCE 2019

LINDA LUNDIN
CEO IIA Sweden
&
MICHAEL SPARRESKOG
Chairman of the GRC Conference Board

08:40 - 09:30

ERFARENHETER FRÅN MAKTENS CENTRUMEmerging New Trends, Governance & Culture

ERFARENHETER FRÅN MAKTENS CENTRUM

GÖRAN PERSSON, F.D. STATSMINISTER

Under sina drygt tio år som Sveriges statsminister samlade Göran Persson på sig en bred erfarenhet, både inom Sveriges gränser och internationellt. Han har möt världens ledare och vet hur det går till i maktens centrum. En ledare som alltid väckt opinion, har Göran Persson under sina år både hyllats och kritiserats, men alltid lyckats att nå fram med sitt budskap genom skicklig retorik och starkt ledarskap.

 

09:30 - 10:00

MORNING COFFEE
MORNING COFFEE

10:00 - 10:50

NI SÄTTER MÅL MEN GENOMFÖRS DE? VET DU VAD SOM HINDRAR ER?Cases & Tools, Governance & Culture

DATA MANAGEMENT FROM POWERPOINT TO ACTIONCases & Tools, Cybersecurity & Data Protection

BLOCKCHAIN: FÖRDELAR, MÖJLIGHETER OCH RISKER UR ETT LEGALT PERSPEKTIVDigitalisation & Technology, Emerging New Trends

KOMMUNICERA HÅLLBARHET – INTERN FÖRANKRING OCH STÄRKT VARUMÄRKECases & Tools, Governance & Culture, Sustainability

NI SÄTTER MÅL MEN GENOMFÖRS DE? VET DU VAD SOM HINDRAR ER?

80% av strategier, mål och planer genomförs aldrig. Trots detta allokerar internrevisorer relativt lite resurser till att granska genomförandet. Kaplan & Norton erbjuder en modell och ett metodstöd utvecklat under nästan 40 år för organisationers styrelser och ledningar men som med fördel används av internrevisorer för att utvärdera ledningsprocessens ändamålsenlighet att genomföra målen.

FREDRIK KJELLBERG MANNHEIMER

Fredrik Kjellberg Mannheimer är programansvarig för GRC och strategisk styrning vid Handelshögskolan i Stockholm samt manager och partner i Stratecute Group som hjälper organisationer att genomföra sina strategier. Han har omfattande erfarenhet av att hjälpa ledningsgrupper och styrelser att säkerställa ändamålsenlig strategisk styrning, planering och uppföljning.

DATA MANAGEMENT FROM POWERPOINT TO ACTION

We often hear nowadays that ”data is the new oil”. If that is the case should we worry about being the new Exxon Valdez or Deepwater Horizon? With an ever increasing focus on Advanced data Analytics and Artificial Intelligence there is a constant growing need for authoritative, timely and accurate data. To top this up words like  Data, Big Data and Data Management is filling up  modern literature and the media with buzzwords. Yet, it also causes confusion and new players are entering our markets – often not slowed down by legacy applications and legacy data. However everybody agrees that the players in the market to survive are the ones that have the right data available at the right time. Therefore the questions is: How do we know the difference between the different types of data? What is ”the right” data and how important is it? In case we have multiple sources of data – how do we know what is the right on? And how do we make sure that it is timely?

In order to avoid “oil spills” it requires that we figure out how to get in control of data. This requires that  we move from buzzwords to a strategic approach and management of the data. How do we communicate this to management, and what are the right questions to ask in order to nudge them and make it part of the overall target picture so that the whole organization understand the need to do the right thing. During this session, you will get acquainted with the basic elements of Data Management, and there will be some learning about  what Data Quality and Data Lineage. In addition, you will receive tips on how to measure progress and secure the future of your organisation when it comes to Data Management.

OLE SVENNINGSEN

Ole Svenningsen started his auditing career in Financial and Operational Audit, gradually changing focus towards Operational Risk Based Audit with an emphasis on IT-related processes, infrastructure, contract management and outsourcing. Ole holds a Master Degree in Auditing, as well as CISA, CIA and CCSA certifications and has for number of years been lecturing at Copenhagen Business School (CBS) in IT Audit, and Auditing as a general subjects.

Ole has been working in every aspect of auditing Information Systems, through the full IT value chain, and within multiple IT environments from internal IT, outsourced IT services, and independent IT islands cross border in the Nordics, Poland, Baltics, Russia, China and USA.  His specialties are among others Cyber Security, Data Management, Risk Data Aggregation and Risk Reporting and Audit Universe Mapping. Ole has extensive experience in managing and leading the audit of IT infrastructure in the Nordea Group. With more than 23 years of Nordea experience Ole is now part of the management team in the Nordea Group Data Management Office (GDMO).  GDMO has the responsibility for driving the data focused initiatives in Nordea.

BLOCKCHAIN: FÖRDELAR, MÖJLIGHETER OCH RISKER UR ETT LEGALT PERSPEKTIV

Blockchain sägs vara en teknik som gör att alla som vill kan få tillgång till samma databas, där kopiorna av databasen och sättet den är uppbyggd på omöjliggör att databasen förändras i efterhand. Därigenom ges en ”perfekt spårbarhet och kontroll”. Presentationen redogör för de grundläggande aspekterna i blockchain-tekniken, och belyser sedan användningen av denna teknik ur olika synvinklar, t.ex. hur detta kan ge fördelar i relation till aspekter som riktighet, spårbarhet och tillgänglighet av information, möjliga framtida användningsområden samt potentiella risker.

ANDERS BERGSTEN

Anders Bergsten är advokat och delägare på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Anders har under lång tid arbetat med olika typer av digitaliseringsprojekt samt privata och offentliga upphandlingar av infrastruktur och tjänster inom bl.a. IT-området och bank- och finansområdet. Han rådger bl.a. i ärenden som rör outsourcing, informationssäkerhet och behandling av personuppgifter.

KOMMUNICERA HÅLLBARHET – INTERN FÖRANKRING OCH STÄRKT VARUMÄRKE

Allt fler företag ser nyttan av att kommunicera hållbarhetsarbetet såväl internt som externt. Syftet med att kommunicera hållbarhet är att driva arbetet framåt, stärka varumärket, och inspirera andra. Vilka är de bästa tipsen för att kommunicera kring hållbarhetsarbetet? Vilka risker och vanliga fallgropar finns det kopplat till kommunikation om hållbarhetsarbetet? Och vilka risker utsätter vi varumärket för om vi inte kommunicerar hållbarhetsarbetet på rätt sätt? Genom konkreta exempel ger föreläsningen praktiska tips på hur ni maximerar genomslaget för kommunikationen kring hållbarhet.

KATALIN HERNGREN BACHRY

Katalin Herngren Bachry är pr-konsult och hållbarhetsstrateg på pr-byrån Westander. Hon arbetar med varumärkesstrategi, kommunikativt ledarskap och ansvarar för Westanders tjänster inom hållbarhetsredovisning och verktyget GRI. Westander vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten genom att hjälpa företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut.

10:50 - 11:00

SHORT BREAK
SHORT BREAK

11:00 - 11:50

BLOCKCHAINING RISK, GOVERNANCE AND COMPLIANCEDigitalisation & Technology, Emerging New Trends

RISKHANTERING I STATEN – MÖJLIGHET ELLER FUNKTIONELL DUMHET?Cases & Tools, Governance & Culture

SÅ TÄNKER BEDRAGARNACases & Tools

JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD OCH INKLUDERINGCases & Tools, Governance & Culture, Sustainability

BLOCKCHAINING RISK, GOVERNANCE AND COMPLIANCE

Implementation of blockchain technology is now more available than in the past decade and is seeing more widespread adoption, but as we seen with any new technology, it does not happen without it’s risks and issues. The goal of Blockchaining Risk, Governance and Compliance presentation is to introduce the audience with features and advantages of using the blockchain technology, but also with risks and issues associated with them – and how to reduce them as much as possible. With blockchain platforms becoming faster with every new generation, it is only a matter of time before we witness blockchain implementation on a much bigger scale, and it is desirable to be prepared for blockchain-friendly environment. The session provides an introduction to critical blockchain for business features, focusing on how to identify which areas of the business would benefit most from blockchain technology, as well as the risks of implementing blockchain into the business.

NIKOLA KORBAR

Nikola Korbar is CEO of Center for Economic Research Belgrade and cryptocurrency and blockchain professional with three years of experience in this area. His main areas of work are Education, Consulting and Blockchain Project Development and currently works on two separate blockchain projects. He has a degree in Economy and went trough training for Internal Audit and Risk Management, giving him a much wider view on obstacles and issues many companies face when considering blockchain adoption.

RISKHANTERING I STATEN – MÖJLIGHET ELLER FUNKTIONELL DUMHET?

Styrningen av den offentliga verksamheten utgår alltid från lagar, förordningar och politiska beslut. Det finns en mängd förordningar som styr riskarbetet inom den offentliga verksamheten. Rätt tillämpat kan riskhantering bidra till många möjligheter. Men det finns också utmaningar. Exempelvis kan riskhanteringsarbetet uppfattas vara för förordningsstyrt och därmed riskera att bli en controllerstyrd aktivitet utifrån en ”kameral” syn på risk. Med den utgångspunkten kommer talarna under denna session att prata om vad som styr myndigheternas riskarbete och om riskhanteringen verkligen bidrar till en bättre verksamhet.

LINA GIDLÖF

Lina Gidlöf är sedan 2011 internrevisionschef på Försäkringskassan. Hon har lång erfarenhet av att ha arbetat med internrevision, både på Försäkringskassan men även tidigare i rollen som konsult på revisionsbyrå med inriktning mot internrevision, riskhantering och intern styrning och kontroll. Lina har en passion för internrevision och drivs av se att funktionen bidrar till värde och en förbättrad verksamhet. En viktig del i utvecklandet av en värdeskapande internrevision handlar om att adressera grundorsaker i granskningarna. Det kan bl. a. handla om att våga utmana organisationens givna strukturer och arbetssätt, något som är både spännande men också utmanande.

ANN-KATRIN HARRINGER

Ann-Katrin Harringer är sedan sju år internrevisionschef på Skatteverket. Hon har en lång erfarenhet av att leda internrevisionsfunktioner, både på Jordbruksverket och nu på Skatteverket. Hon har även arbetat som managementkonsult inom IT-branschen. Att få leda en internrevisionsfunktion ser Ann-Katrin som både utmanande, spännande och utvecklande. Det handlar ytterst om att få vara ett stöd i organisationen i dess strävan att bli bättre. En annan del i professionen som Ann-Katrin uppskattar mycket är att få utbilda internrevisorer. Något hon har gjort under flera år. Ann-Katrin är även mentor åt chefer i andra organisationer men också åt kollegor inom internrevisionsprofessionen.

SÅ TÄNKER BEDRAGARNA

Information publiceras inom kort.

VICTORIA FORS

Information publiceras inom kort.

JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD OCH INKLUDERING

Hur granskas risker relaterade till social hållbarhet utifrån de externa och interna krav som finns?

Isabelle Hammarström, Senior Manager Sustainable Business Solutions, PwC

Pernilla Nordström, Risk Advisory Director, PwC

11:50 - 13:00

LUNCH
LUNCH

13:00 - 13:50

GRÄVANDE JOURNALISTIK: EXEMPLET SWEDBANKFraud, Corruption, Money Laundering

WHY INTEGRATED RISK MANAGEMENT? IS GRC DEAD?Cases & Tools, Emerging New Trends, Governance & Culture

VÄGEN MOT DIGITAL VALUTA - ÄR E-KRONAN FRAMTIDEN?Digitalisation & Technology, Emerging New Trends

KONTROLLFUNKTIONERAS ROLL I DET STRATEGISKA HÅLLBARHETSARBETETCases & Tools, Governance & Culture, Sustainability

GRÄVANDE JOURNALISTIK: EXEMPLET SWEDBANK

Hur går ett avslöjande till? Journalisterna har ibland kallats för ”den femte försvarslinjen”, samhällets granskare som rapporterar om alla viktiga organisationer med allmänheten som målgrupp. Men hur går egentligen en granskning till när man befinner sig på utsidan? Birgitta Forsberg, journalist och författare, berättar hur journalister arbetar med avslöjanden. Hon utgår från Swedbank som ett exempel på invecklad granskning, med stor påverkan över allmänhetens medvetenhet och organisationers arbete mot penningtvätt.

BIRGITTA FORSBERG

Birgitta Forsberg är journalist och författare. Hon har skrivit boken ”Fritt Fall – Spelet om Swedbank”, som handlar om hur Swedbank höll på att gå omkull i finanskrisen och Svenska Miljardärer, där hon porträtterar tio svenska self-made miljardärer. Hon jobbar på Svenska Dagbladet. Tidigare har hon jobbat på Dagens Nyheter, Affärsvärlden, San Francisco Chronicle, Veckans Affärer, Reuters, Dow Jones och Cambridge Chronicle. Hon har en Master of Science in Print Journalism från Boston University och en Master of Arts från Uppsala universitet.

WHY INTEGRATED RISK MANAGEMENT? IS GRC DEAD?

For the past 2 years, the Gartner Group and the GRC market have brought this new concept of IRM: Integrated Risk Management. But what is it really about? Is this just a change of terminology to rejuvenate GRC? Is this truly a change of paradigm? Is it even better, more effective for a Company to implement an IRM solution than a GRC one? During this session we will discuss this evolution and try to share experience about what value a true IRM solution could bring to your Company. You will learn more about: GRC vs. IRM – definitions and explanations, why did the market brought IRM into play, if an IRM solution would bring more value to the Internal Audit, and we will also discuss end to end Risk, Compliance & Assurance across the Enterprise.

ERIC LE MARTRET

Eric has brought to various sectors his deep Governance Risk & Compliance knowledge for more than 30 years. From Deputy Internal Audit VP for Capgemini Group to Chief Risk Officer at T-Systems through CISO a BG Group (British Gas) or GRC Director at KPMG UK (Financial Services), he has implemented 6 GRC solutions from various Vendors and tried to bring the expected value to his Executives. Today, leading ServiceNow’s IRM/GRC Practice in EMEA, he shares his experience with 100s of customers to help them automating their Governance, Risk & Compliance processes to actually deliver the expected business value. Eric is a former member of the Institute of Risk Management and certified ISO 31000 practitioner and teacher. He holds an MBA (Finance) from AUDENCIA (France).

VÄGEN MOT DIGITAL VALUTA – ÄR E-KRONAN FRAMTIDEN?

Information publiceras inom kort.

KONTROLLFUNKTIONERAS ROLL I DET STRATEGISKA HÅLLBARHETSARBETET

Mer information publiceras inom kort.

Angelica Berg, Sustainability Specialist, PwC

Malin Svensson, Senior Manager, PwC

13:50 - 14:00

SHORT BREAK
SHORT BREAK

14:00 - 14:50

ATT GRANSKA HÅLLBARHETSRISKERGovernance & Culture, Sustainability

DEN NYA SÄKERHETSSKYDDSLAGEN – SÅ HAR DEN VÄXANDE CYBERARENAN OCH DEN NYA HOTBILDEN PÅVERKAT SVERIGES SÄKERHETCybersecurity & Data Protection, Emerging New Trends

ATT GRANSKA HÅLLBARHETSRISKER

Christina Kusoffsky Hillesöy är sedan april 2017 Hållbarhetschef på Länsförsäkringar, och sedan maj 2019 styrelseledamot i svenska Världsnaturfonden, WWF. Hon har bred erfarenhet från ansvarsfulla investeringar, varav tre år som chef för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar och 9 år som chef ansvarsfulla investeringar och kommunikation på Tredje AP-fonden. Hon var med och startade AP-fondernas Etikråd 2006, och har byggt upp och systematiserat Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar. Christina brinner för hållbarhetsfrågor och ansvarsfulla investeringar och har stor erfarenhet av att som investerare använda ägande till att påverka bolag runtom i världen. Hon har en stark tro på att samarbeten med andra aktörer är bästa vägen att gå för att skapa en hållbar utveckling i samhället. Christina är civilekonom i botten och har tidigare arbetat som chef för investor relation, PR- och kommunikationschef, kreditanalytiker och marknadsförare på olika bolag så som TurnIT, Allgon, Trygghetsrådet, Ehand och Microsoft. Hon har dessutom utnämnts till ”En av 10 mäktigaste inom hållbarhet” – Pensioner & Förmåner 2016 och 2016 och till ”En av 100 most influential women in European finance” – Financial Times 2013.

CHRISTINA KUSOFFSKY HILLESÖY

Christina Kusoffsky Hillesöy är sedan april 2017 Hållbarhetschef på Länsförsäkringar, och sedan maj 2019 styrelseledamot i svenska Världsnaturfonden, WWF. Hon har bred erfarenhet från ansvarsfulla investeringar, varav tre år som chef för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar och 9 år som chef ansvarsfulla investeringar och kommunikation på Tredje AP-fonden. Hon var med och startade AP-fondernas Etikråd 2006, och har byggt upp och systematiserat Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar. Christina brinner för hållbarhetsfrågor och ansvarsfulla investeringar och har stor erfarenhet av att som investerare använda ägande till att påverka bolag runtom i världen. Hon har en stark tro på att samarbeten med andra aktörer är bästa vägen att gå för att skapa en hållbar utveckling i samhället. Christina är civilekonom i botten och har tidigare arbetat som chef för investor relation, PR- och kommunikationschef, kreditanalytiker och marknadsförare på olika bolag så som TurnIT, Allgon, Trygghetsrådet, Ehand och Microsoft. Hon har dessutom utnämnts till ”En av 10 mäktigaste inom hållbarhet” – Pensioner & Förmåner 2016 och 2016 och till ”En av 100 most influential women in European finance” – Financial Times 2013.

DEN NYA SÄKERHETSSKYDDSLAGEN – SÅ HAR DEN VÄXANDE CYBERARENAN OCH DEN NYA HOTBILDEN PÅVERKAT SVERIGES SÄKERHET

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Den 1e april 2019 trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Johan Rundquist kommer att ge en introduktion till den samt relatera till sina egna erfarenheter från hur arbetet med hur den nya säkerhetsskyddslagen fungerar i praktiken och vad som har förändrats. I takt med att digitaliseringen i samhället ökar och hur hotbilden bedöms som förhöjd av Säpo såväl som MUST står det svenska totalförsvaret inför nya utmaningar. Efter införanden av bland annat GDPR och NIS-direktivet är det dags för den nya säkerhetsskyddslagen att etableras i det svenska systemet, en lag som innefattar fler verksamheter än tidigare.

JOHAN RUNDQUIST

Johan Rundquist är informationssäkerhetskonsult på Secure State Cyber, ett globalt konsultbolag med expertis inom hela spektret av information- och cybersäkerhet. Johan har med sin bakgrund från Försvarshögskolan och Försvarsmakten specialiserat sig inom säkerhetsskydd. Han hjälper idag sina kunder med bland annat risk-och sårbarhetsanalyser, samt utbildar inom säkerhet.

14:50 - 15:30

AFTERNOON COFFEE
AFTERNOON COFFEE

15:30 - 16:20

RISK IN FOCUS 2020Emerging New Trends, Governance & Culture

MORGONDAGENS COMPLIANCEEmerging New Trends, Governance & Culture

RISK IN FOCUS 2020

More information will be published shortly. 

IAN PETERS

More information will be published shortly. 

MORGONDAGENS COMPLIANCE

Mer information publiceras inom kort.

CHARLOTTA CARLBERG

Jurist verksam i finansbranschen sedan år 2000. Har arbetat med reglering och regelefterlevnad i flera försäkringsbolag som bolagsjurist, försäkringsjurist och ansvarig compliance. Charlotta var chef för försäkringsjurister och även rättsavdelningen på Finansinspektionen under åren 2007-2010. Hon var vd för SFM åren 2012-2014. Åren 2013-2018 var hon medlem i OPSG, referensgruppen för tjänstepension inom EIOPA. Charlotta har deltagit som expert i statliga utredningar. Sedan 2016 arbetar hon på Folksam, nu som Head of Compliance Folksam Liv.

LISA EDSTRÖM

Lisa Edström är jurist med många års erfarenhet av arbete med regelverksfrågor. Tidigare har Lisa arbetat på domstol, advokatbyrå och på GE Capital i Paris. På senare år har hon inriktat sig mot fintech-branschen och betaltjänster. Efter flera år på Klarna Bank, är Lisa sedan 2016 ansvarig för Compliance-funktionen på iZettle. Att utveckla Compliance-rollen är något som Lisa brinner för, bl.a. genom sitt engagemang i styrelsen för Compliance Forum, ett nätverk för Compliance Officers.

PETER SIMAI

Peter Simai is the Head of Compliance and Money Laundering Reporting Officer Cowen UK’s regulated entities. The Cowen UK entities are focused on services to professional clients seeking execution brokerage services and prime brokerage services. It also operates as research sales function. Mr. Simai has worked in the financial services industry for over 25 years and has experience in setting up compliance, surveillance and operations functions within the securities related sector throughout Europe. Prior to joining Cowen, Mr. Simai worked for Barclays Capital where his key task was to establish the equities and equity derivatives monitoring function.  Before that, he at worked for ICAP where he was responsible for building out the compliance function for a derivatives MTF. Mr. Simai has also worked for FINRA International with the responsibility for developing and managing an industry wide compliance training programme as well as assisting overseas regulators on regulatory matters. His experience also includes senior compliance and surveillance roles for various trading venues such as the Swiss Exchange (specifically virt-x), Nasdaq OMX, (formerly Easdaq) and Jiway.

16:20 - 16:30

SHORT BREAK
SHORT BREAK

16:30 - 17:20

I HUVUDET PÅ EN NORMALSTÖRDCases & Tools, Governance & Culture

I HUVUDET PÅ EN NORMALSTÖRD

PÄR JOHANSSON, GRUNDARE OCH VERKSAMHETSLEDARE GLADA HUDIK-TEATERN

I HUVUDET PÅ EN NORMALSTÖRD

Trots massivt motstånd från omgivningen startade Pär Johansson Glada Hudik-teatern, en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare agerar sida vid sida.

Sedan 1996 har teaterns framgång tydliggjort det goda ledarskapet och hur resultat nås när man vågar konfrontera sin egen och andra människors okunskap, osäkerhet och fördomar. Pär är flerfaldigt belönad både som ledare och talare och visar i sitt arbete på hur individer kan utvecklas, trots att de till synes har svaga förutsättningar att lyckas. Han daltar inte eller tycker synd om människor, istället driver han dem framåt genom att behandla dem med respekt och ta dem på allvar.

Hans devis är: det är bättre att vara riktigt bra på en sak än halvdålig på tio. Oavsett om talangen är att stapla konservburkar eller att sjunga som en fågel. Att få visa vad man kan och få uppskattning ger ytterligare växtkraft.

Förutom utsålda Sverige-turnéer innehåller Glada Hudik-teaterns resa bland annat framträdanden i New York, långfilmen ”Hur många lingon finns det i världen?” och den folkkära reklamfilmskaraktären ICA-Jerry.

Pär drivs av en stark passion för det han gör, en del skulle kalla det galenskap. Efter en dryg timme med både skratt och gråt får vi ett kvitto på vad som kan ske om man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger dem en chans att utvecklas.

17:20 - 18:00

EVENING DRINKS AND MINGEL
EVENING DRINKS AND MINGEL

18:00 - 21:00

GALA DINNER WITH AWARDS CEREMONY FOR THE GRC PROFILE
GALA DINNER WITH AWARDS CEREMONY FOR THE GRC PROFILE

21:00 - 24:00

AFTER HOURS
AFTER HOURS