Agenda 24th of September

Click here to see the 25th of September >>

The conference gives up to 14 CPE, out of which 5 CPE are within Ethics. 

*The agenda is subject to change.

Filter agenda items

08:00 - 08:30

REGISTRATION AND BREAKFAST
REGISTRATION AND BREAKFAST

08:30 - 08:40

WELCOME TO THE GRC CONFERENCE 2019
WELCOME TO THE GRC CONFERENCE 2019

LINDA LUNDIN
CEO IIA Sweden
&
MICHAEL SPARRESKOG
Chairman of the GRC Conference Board

08:40 - 09:30

HUR SKAPAR OCH VIDMAKTHÅLLER STYRELSEN EN TRANSPARENT FÖRETAGSKULTUR DÄR MEDARBETARE OCH CHEFER UPPMUNTRAS ATT VÅGA TA UPP BRISTER I VERKSAMHETEN PÅ ETT TIDIGT STADIUM?Emerging New Trends, Governance & Culture

DEMYSTIFYING BLOCKCHAIN AND UNLOCKING ITS POTENTIAL Cases & Tools, Digitalisation & Technology, Emerging New Trends

HUR SKAPAR OCH VIDMAKTHÅLLER STYRELSEN EN TRANSPARENT FÖRETAGSKULTUR DÄR MEDARBETARE OCH CHEFER UPPMUNTRAS ATT VÅGA TA UPP BRISTER I VERKSAMHETEN PÅ ETT TIDIGT STADIUM?

Göran Persson berättar om sitt nya uppdrag som styrelseordförande på Swedbank, och hur han ser på arbetet med intern styrning och kontroll. I skuggan av de senaste avslöjanden inom Swedbank, hur kan styrelsen arbeta förebyggande för att säkerställa att brister upptäcks och hanteras tidigt? Kan man på ett effektivt sätt identifiera, värdera, följa upp, hantera och rapportera verksamhetens inneboende risker? Hur borde man arbeta för transparens, och mot intressekonflikter? Styrelsen ska stå för en öppen kultur där medarbetare och chefer har tydliga mandat och uppmuntras att flagga för brister i verksamheten tidigt. Kan styrelsen säkerställa att de hör och tar till sig budskapen från GRC-funktionerna? Kan styrelsen säkerställa att den vågar ta tag i bristerna? Hur skapar man en beredskap och hanterar eventuella kriser som bristerna kan utlösa? Under sessionen presenterar Göran Person sina funderingar och syn på styrelsens roll och arbete med dessa frågor.

GÖRAN PERSSON

Under sina drygt tio år som Sveriges statsminister samlade Göran Persson på sig en bred erfarenhet, både inom Sveriges gränser och internationellt. Han har möt världens ledare och vet hur det går till i maktens centrum. En ledare som alltid väckt opinion och som är en retoriker. Göran Persson har under sina år både hyllats och kritiserats men har alltid lyckats nå fram med sitt budskap – genom skicklig retorik och starkt ledarskap.

 

 

DEMYSTIFYING BLOCKCHAIN AND UNLOCKING ITS POTENTIAL 

Blockchain technology is officially operational for a full decade, but it seems that is now slowly gearing up for the full-scale use in government and corporate sector. Numerous advantages of its utility can often be heard, but usually friction emerges between programmer and management communities, which can lead to loss in time, misunderstandings on functions, uses, user experience, security and general everyday operations, causing losses in time, money and resources. The goal of this highly interactive session is to demystify blockchain, reveal its uses and functionalities so everyone involved can grasp its uses and potential. Attendees are encouraged to ask questions and comment. Various use cases will be covered, mostly for corporate and government sectors and various aspects will be discussed, important clues pointed out and valuable conclusions made.

NIKOLA KORBAR

Nikola Korbar is CEO of Center for Economic Research Belgrade and cryptocurrency and blockchain professional with three years of experience in this area. His main areas of work are Education, Consulting and Blockchain Project Development and currently works on two separate blockchain projects. He has a degree in Economy and went trough training for Internal Audit and Risk Management, giving him a much wider view on obstacles and issues many companies face when considering blockchain adoption.

09:30 - 10:00

MORNING COFFEE
MORNING COFFEE

10:00 - 10:50

NI SÄTTER MÅL MEN GENOMFÖRS DE? VET DU VAD SOM HINDRAR ER?Cases & Tools, Governance & Culture

ATTACK AND DEFENSE IN A MODERN WORLDCases & Tools, Cybersecurity & Data Protection, Digitalisation & Technology, Emerging New Trends

BLOCKCHAIN: FÖRDELAR, MÖJLIGHETER OCH RISKER UR ETT LEGALT PERSPEKTIVDigitalisation & Technology, Emerging New Trends

KOMMUNICERA HÅLLBARHET – INTERN FÖRANKRING OCH STÄRKT VARUMÄRKECases & Tools, Governance & Culture, Sustainability

NI SÄTTER MÅL MEN GENOMFÖRS DE? VET DU VAD SOM HINDRAR ER?

80% av strategier, mål och planer genomförs aldrig. Trots detta allokerar internrevisorer relativt lite resurser till att granska genomförandet. Kaplan & Norton erbjuder en modell och ett metodstöd utvecklat under nästan 40 år för organisationers styrelser och ledningar men som med fördel används av internrevisorer för att utvärdera ledningsprocessens ändamålsenlighet att genomföra målen.

FREDRIK KJELLBERG MANNHEIMER

Fredrik Kjellberg Mannheimer är programansvarig för GRC och strategisk styrning vid Handelshögskolan i Stockholm samt manager och partner i Stratecute Group som hjälper organisationer att genomföra sina strategier. Han har omfattande erfarenhet av att hjälpa ledningsgrupper och styrelser att säkerställa ändamålsenlig strategisk styrning, planering och uppföljning.

ATTACK AND DEFENSE IN A MODERN WORLD

Today’s data resides in multiple locations, both on-premise and in different cloud services. How does this change things from an attacker perspective and, maybe more important, how do you prepare and defend your organisation. Join the certified ethical hacker, Mattias Borg, on this intensive security session with live hacking. 

Mattias Borg 

Information about the speaker will be published shortly.

BLOCKCHAIN: FÖRDELAR, MÖJLIGHETER OCH RISKER UR ETT LEGALT PERSPEKTIV

Blockchain sägs vara en teknik som gör att alla som vill kan få tillgång till samma databas, där kopiorna av databasen och sättet den är uppbyggd på omöjliggör att databasen förändras i efterhand. Därigenom ges en ”perfekt spårbarhet och kontroll”. Presentationen redogör för de grundläggande aspekterna i blockchain-tekniken, och belyser sedan användningen av denna teknik ur olika synvinklar, t.ex. hur detta kan ge fördelar i relation till aspekter som riktighet, spårbarhet och tillgänglighet av information, möjliga framtida användningsområden samt potentiella risker.

ANDERS BERGSTEN

Anders Bergsten är advokat och delägare på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Anders har under lång tid arbetat med olika typer av digitaliseringsprojekt samt privata och offentliga upphandlingar av infrastruktur och tjänster inom bl.a. IT-området och bank- och finansområdet. Han rådger bl.a. i ärenden som rör outsourcing, informationssäkerhet och behandling av personuppgifter.

KOMMUNICERA HÅLLBARHET – INTERN FÖRANKRING OCH STÄRKT VARUMÄRKE

Allt fler företag ser nyttan av att kommunicera hållbarhetsarbetet såväl internt som externt. Syftet med att kommunicera hållbarhet är att driva arbetet framåt, stärka varumärket, och inspirera andra. Vilka är de bästa tipsen för att kommunicera kring hållbarhetsarbetet? Vilka risker och vanliga fallgropar finns det kopplat till kommunikation om hållbarhetsarbetet? Och vilka risker utsätter vi varumärket för om vi inte kommunicerar hållbarhetsarbetet på rätt sätt? Genom konkreta exempel ger föreläsningen praktiska tips på hur ni maximerar genomslaget för kommunikationen kring hållbarhet.

KATALIN HERNGREN BACHRY

Katalin Herngren Bachry är pr-konsult och hållbarhetsstrateg på pr-byrån Westander. Hon arbetar med varumärkesstrategi, kommunikativt ledarskap och ansvarar för Westanders tjänster inom hållbarhetsredovisning och verktyget GRI. Westander vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten genom att hjälpa företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut.

10:50 - 11:00

SHORT BREAK
SHORT BREAK

11:00 - 11:50

BLOCKCHAINING RISK, GOVERNANCE AND COMPLIANCEDigitalisation & Technology, Emerging New Trends

RISKHANTERING I STATEN – MÖJLIGHET ELLER FUNKTIONELL DUMHET?Cases & Tools, Governance & Culture

SÅ TÄNKER BEDRAGARNACases & Tools

JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD OCH INKLUDERINGCases & Tools, Governance & Culture, Sustainability

BLOCKCHAINING RISK, GOVERNANCE AND COMPLIANCE

Implementation of blockchain technology is now more available than in the past decade and is seeing more widespread adoption, but as we seen with any new technology, it does not happen without it’s risks and issues. The goal of Blockchaining Risk, Governance and Compliance presentation is to introduce the audience with features and advantages of using the blockchain technology, but also with risks and issues associated with them – and how to reduce them as much as possible. With blockchain platforms becoming faster with every new generation, it is only a matter of time before we witness blockchain implementation on a much bigger scale, and it is desirable to be prepared for blockchain-friendly environment. The session provides an introduction to critical blockchain for business features, focusing on how to identify which areas of the business would benefit most from blockchain technology, as well as the risks of implementing blockchain into the business.

NIKOLA KORBAR

Nikola Korbar is CEO of Center for Economic Research Belgrade and cryptocurrency and blockchain professional with three years of experience in this area. His main areas of work are Education, Consulting and Blockchain Project Development and currently works on two separate blockchain projects. He has a degree in Economy and went trough training for Internal Audit and Risk Management, giving him a much wider view on obstacles and issues many companies face when considering blockchain adoption.

RISKHANTERING I STATEN – MÖJLIGHET ELLER FUNKTIONELL DUMHET?

Styrningen av den offentliga verksamheten utgår alltid från lagar, förordningar och politiska beslut. Det finns en mängd förordningar som styr riskarbetet inom den offentliga verksamheten. Rätt tillämpat kan riskhantering bidra till många möjligheter. Men det finns också utmaningar. Exempelvis kan riskhanteringsarbetet uppfattas vara för förordningsstyrt och därmed riskera att bli en controllerstyrd aktivitet utifrån en ”kameral” syn på risk. Med den utgångspunkten kommer talarna under denna session att prata om vad som styr myndigheternas riskarbete och om riskhanteringen verkligen bidrar till en bättre verksamhet.

LINA GIDLÖF

Lina Gidlöf är sedan 2011 internrevisionschef på Försäkringskassan. Hon har lång erfarenhet av att ha arbetat med internrevision, både på Försäkringskassan men även tidigare i rollen som konsult på revisionsbyrå med inriktning mot internrevision, riskhantering och intern styrning och kontroll. Lina har en passion för internrevision och drivs av se att funktionen bidrar till värde och en förbättrad verksamhet. En viktig del i utvecklandet av en värdeskapande internrevision handlar om att adressera grundorsaker i granskningarna. Det kan bl. a. handla om att våga utmana organisationens givna strukturer och arbetssätt, något som är både spännande men också utmanande.

ANN-KATRIN HARRINGER

Ann-Katrin Harringer är sedan sju år internrevisionschef på Skatteverket. Hon har en lång erfarenhet av att leda internrevisionsfunktioner, både på Jordbruksverket och nu på Skatteverket. Hon har även arbetat som managementkonsult inom IT-branschen. Att få leda en internrevisionsfunktion ser Ann-Katrin som både utmanande, spännande och utvecklande. Det handlar ytterst om att få vara ett stöd i organisationen i dess strävan att bli bättre. En annan del i professionen som Ann-Katrin uppskattar mycket är att få utbilda internrevisorer. Något hon har gjort under flera år. Ann-Katrin är även mentor åt chefer i andra organisationer men också åt kollegor inom internrevisionsprofessionen.

SÅ TÄNKER BEDRAGARNA

Bedrägerier är en brottstyp som har ökat kraftigt under de senaste åren och brottspengar rör sig snabbt mellan konton både inom och utanför Sveriges gränser. Denna brottsutveckling innebär stora utmaningar för polisen i både kompetens och resurs. I utredningsarbetet krävs det att snabbt kunna säkra pengar och avbryta den brottsliga verksamheten och eftersom bedragaren i regel är mycket innovativ krävs det att en bedrägerihandläggaren kan se mönster och nya modus.

Victoria Fors

Victoria Fors arbetar som förundersökningsledare och utredare på Bedrägerisektionen i Stockholm. Victoria handlägger i huvudsak förskingringar, trolöshet mot huvudman, bedrägerier, penningtvätt samt grovt organiserad brottslighet, med miljonbelopp i brottsvinster. Hon är jurist från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD OCH INKLUDERING

Hur granskar internrevisorn och övriga kontrollfunktioner risker relaterade till social hållbarhet utifrån de externa och interna krav som finns? Hur kan vi stötta våra organisationers styrelser i att få upp dessa risker på den strategiska riskkartan? Vilken kompetens behöver internrevisorer och riskkontrollfunktionerna för att kunna stötta och granska sina verksamheters risker relaterade till social hållbarhet och bedöma effektiviteten i riskminimerande åtgärder? Vårt seminarium kommer att belysa dessa frågor och bjuder in till en dialog kring våra olika erfarenheter där publiken gärna får delta och dela med sig av hur dessa risker hanteras och granskas i era respektive verksamheter.

Karin Juslin

Karin Juslin är hållbarhetsrevisor på PwC och expertmedlem i FARs specialistgrupp för hållbart företagande. Hon granskar flertalet hållbarhetsredovisningar årligen, arbetar och rådgör kring hållbarhetsrisker och rapportering  inom olika sektorer. Karin är även certifierad basic auditor i enlighet med SA8000 (social accountability).

Pernilla Nordström

Pernilla är en erfaren riskkonsult och internrevisor med mångårig erfarenhet av att leverera riskrådgivning med särskilt fokus mot finansiell sektor. Hon har ett brinnande intresse för mångfalds-, jämställdhets- och inkluderingsfrågor och ser det som väsentligt att risker relaterade till det sociala hållbarhetsområdet kommer upp på den strategiska riskkartan.

11:50 - 12:50

LUNCH
LUNCH

12:50 - 13:40

GRÄVANDE JOURNALISTIK: EXEMPLET SWEDBANKFraud, Corruption, Money Laundering

WHY INTEGRATED RISK MANAGEMENT? IS GRC DEAD?Cases & Tools, Emerging New Trends, Governance & Culture

Global ekonomi – nytändning eller fortsatt inbromsning? Svensk ekonomi – inhemska styrkefaktorer testas i osäker omvärldEmerging New Trends, Governance & Culture

KONTROLLFUNKTIONERAS ROLL I DET STRATEGISKA HÅLLBARHETSARBETETCases & Tools, Governance & Culture, Sustainability

GRÄVANDE JOURNALISTIK: EXEMPLET SWEDBANK

Hur går ett avslöjande till? Journalisterna har ibland kallats för ”den femte försvarslinjen”, samhällets granskare som rapporterar om alla viktiga organisationer med allmänheten som målgrupp. Men hur går egentligen en granskning till när man befinner sig på utsidan? Birgitta Forsberg, journalist och författare, berättar hur journalister arbetar med avslöjanden. Hon utgår från Swedbank som ett exempel på invecklad granskning, med stor påverkan över allmänhetens medvetenhet och organisationers arbete mot penningtvätt.

BIRGITTA FORSBERG

Birgitta Forsberg är journalist och författare. Hon har skrivit boken ”Fritt Fall – Spelet om Swedbank”, som handlar om hur Swedbank höll på att gå omkull i finanskrisen och Svenska Miljardärer, där hon porträtterar tio svenska self-made miljardärer. Hon jobbar på Svenska Dagbladet. Tidigare har hon jobbat på Dagens Nyheter, Affärsvärlden, San Francisco Chronicle, Veckans Affärer, Reuters, Dow Jones och Cambridge Chronicle. Hon har en Master of Science in Print Journalism från Boston University och en Master of Arts från Uppsala universitet.

WHY INTEGRATED RISK MANAGEMENT? IS GRC DEAD?

For the past 2 years, the Gartner Group and the GRC market have brought this new concept of IRM: Integrated Risk Management. But what is it really about? Is this just a change of terminology to rejuvenate GRC? Is this truly a change of paradigm? Is it even better, more effective for a Company to implement an IRM solution than a GRC one? During this session we will discuss this evolution and try to share experience about what value a true IRM solution could bring to your Company. You will learn more about: GRC vs. IRM – definitions and explanations, why did the market brought IRM into play, if an IRM solution would bring more value to the Internal Audit, and we will also discuss end to end Risk, Compliance & Assurance across the Enterprise.

ERIC LE MARTRET

Eric has brought to various sectors his deep Governance Risk & Compliance knowledge for more than 30 years. From Deputy Internal Audit VP for Capgemini Group to Chief Risk Officer at T-Systems through CISO a BG Group (British Gas) or GRC Director at KPMG UK (Financial Services), he has implemented 6 GRC solutions from various Vendors and tried to bring the expected value to his Executives. Today, leading ServiceNow’s IRM/GRC Practice in EMEA, he shares his experience with 100s of customers to help them automating their Governance, Risk & Compliance processes to actually deliver the expected business value. Eric is a former member of the Institute of Risk Management and certified ISO 31000 practitioner and teacher. He holds an MBA (Finance) from AUDENCIA (France).

Global ekonomi – nytändning eller fortsatt inbromsning? Svensk ekonomi – inhemska styrkefaktorer testas i osäker omvärld

Ett nationalekonomiskt och politiskt perspektiv i finansvärlden – var står vi och hur ser vägen framåt ut för Europa, Sverige och världen? Denna session ger inblick i SEB:s nya prognos för perioden 2019-2021.

Elisabet Kopelman

Elisabet Kopelman har arbetat som makroekonom på SEB Macro & FICC Research sedan 2004 med analys av svensk/global ekonomi och penningpolitik, samt som chef för Macro Research under 2014-2015. Elisabet har dessförinnan bl. a. arbetat med investeringsrådgivning inom SEB Private Banking, som makroekonom på Svenska Handelsbanken samt som ekonomijournalist inom dagspress samt på Sveriges Radio.

KONTROLLFUNKTIONERAS ROLL I DET STRATEGISKA HÅLLBARHETSARBETET

Under det här seminariet kommer vi att diskutera hur internrevisionsfunktionen kan utgöra en bidragande roll till att företag får risker kopplade till hållbarhet på kartan och integrerar detta i sitt övriga arbete kring riskhantering, styrning och kontroll. Vi kommer att diskutera de olika tänkbara riskerna som företag kan tänkas möta relaterat till hållbarhet, både utifrån hur företag påverkar omvärlden men även hur omvärldens och dess klimatförändringar kan påverka företag. Med detta som utgångspunkt kommer vi diskutera hur man i sin funktion som internrevisor kan genomföra olika typer av granskningar som alla har som syfte att företaget ska agera på ett hållbart sätt. Det hållbara arbetssättet ställer krav på företag att integrera hållbarhet i sin governance process och detta är något vi kommer diskutera hur man kan granska om företag gör detta på ett effektivt sätt.

Angelica Berg

Angelica Berg är hållbarhetskonsult hos PwC och leder PwC Sveriges Sustainable Finance team utifrån hållbarhetsperspektivet. Angelica arbetade tidigare som Director of Responsible Sourcing på Tetra Pak Group, som sustainability- och riskmanagement-konsult för Deloitte. Under tiden på Deloitte startade Angelica upp Sustainability Services för Asia Pacific-kontoret i Hong Kong samt var med och byggde deras Financial Services team i Köpenhamn.

Malin Svensson

Malin Svensson är internrevisor och rådgivare inom hållbarhet på PwC. Med dessa två roller har Malin en god kunskap kring internrevisorns uppdrag men även de specifika risker som finns kopplade till hållbarhetsområdet. Malin har under majoriteten av sitt yrkesliv arbetat mot finansiella företag.

13:40 - 13:50

SHORT BREAK
SHORT BREAK

13:50 - 14:40

ATT GRANSKA HÅLLBARHETSRISKERGovernance & Culture, Sustainability

DEN NYA SÄKERHETSSKYDDSLAGEN – SÅ HAR DEN VÄXANDE CYBERARENAN OCH DEN NYA HOTBILDEN PÅVERKAT SVERIGES SÄKERHETCybersecurity & Data Protection, Emerging New Trends

Klimatet – en hög prioritet för riskhanteringCases & Tools, Emerging New Trends, Governance & Culture, Sustainability

Organisations’ preparedness for Brexit: an internal audit perspectiveEmerging New Trends, Governance & Culture

ATT GRANSKA HÅLLBARHETSRISKER

Christina Kusoffsky Hillesöy är sedan april 2017 Hållbarhetschef på Länsförsäkringar, och sedan maj 2019 styrelseledamot i svenska Världsnaturfonden, WWF. Hon har bred erfarenhet från ansvarsfulla investeringar, varav tre år som chef för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar och 9 år som chef ansvarsfulla investeringar och kommunikation på Tredje AP-fonden. Hon var med och startade AP-fondernas Etikråd 2006, och har byggt upp och systematiserat Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar. Christina brinner för hållbarhetsfrågor och ansvarsfulla investeringar och har stor erfarenhet av att som investerare använda ägande till att påverka bolag runtom i världen. Hon har en stark tro på att samarbeten med andra aktörer är bästa vägen att gå för att skapa en hållbar utveckling i samhället. Christina är civilekonom i botten och har tidigare arbetat som chef för investor relation, PR- och kommunikationschef, kreditanalytiker och marknadsförare på olika bolag så som TurnIT, Allgon, Trygghetsrådet, Ehand och Microsoft. Hon har dessutom utnämnts till ”En av 10 mäktigaste inom hållbarhet” – Pensioner & Förmåner 2016 och 2016 och till ”En av 100 most influential women in European finance” – Financial Times 2013.

CHRISTINA KUSOFFSKY HILLESÖY

Christina Kusoffsky Hillesöy är sedan april 2017 Hållbarhetschef på Länsförsäkringar, och sedan maj 2019 styrelseledamot i svenska Världsnaturfonden, WWF. Hon har bred erfarenhet från ansvarsfulla investeringar, varav tre år som chef för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar och 9 år som chef ansvarsfulla investeringar och kommunikation på Tredje AP-fonden. Hon var med och startade AP-fondernas Etikråd 2006, och har byggt upp och systematiserat Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar. Christina brinner för hållbarhetsfrågor och ansvarsfulla investeringar och har stor erfarenhet av att som investerare använda ägande till att påverka bolag runtom i världen. Hon har en stark tro på att samarbeten med andra aktörer är bästa vägen att gå för att skapa en hållbar utveckling i samhället. Christina är civilekonom i botten och har tidigare arbetat som chef för investor relation, PR- och kommunikationschef, kreditanalytiker och marknadsförare på olika bolag så som TurnIT, Allgon, Trygghetsrådet, Ehand och Microsoft. Hon har dessutom utnämnts till ”En av 10 mäktigaste inom hållbarhet” – Pensioner & Förmåner 2016 och 2016 och till ”En av 100 most influential women in European finance” – Financial Times 2013.

DEN NYA SÄKERHETSSKYDDSLAGEN – SÅ HAR DEN VÄXANDE CYBERARENAN OCH DEN NYA HOTBILDEN PÅVERKAT SVERIGES SÄKERHET

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Den 1e april 2019 trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Johan Rundquist kommer att ge en introduktion till den samt relatera till sina egna erfarenheter från hur arbetet med hur den nya säkerhetsskyddslagen fungerar i praktiken och vad som har förändrats. I takt med att digitaliseringen i samhället ökar och hur hotbilden bedöms som förhöjd av Säpo såväl som MUST står det svenska totalförsvaret inför nya utmaningar. Efter införanden av bland annat GDPR och NIS-direktivet är det dags för den nya säkerhetsskyddslagen att etableras i det svenska systemet, en lag som innefattar fler verksamheter än tidigare.

JOHAN RUNDQUIST

Johan Rundquist är informationssäkerhetskonsult på Nixu Cybersecurity, ett globalt konsultbolag med expertis inom hela spektret av information- och cybersäkerhet. Johan har med sin bakgrund från Försvarshögskolan och Försvarsmakten specialiserat sig inom säkerhetsskydd. Han hjälper idag sina kunder med bland annat risk-och sårbarhetsanalyser, samt utbildar inom säkerhet.

Klimatet – en hög prioritet för riskhantering

Insikten i att hållbarhet har finansiell påverkan blir allt större. Den politiska responsen är tydlig och betonar vikten av hållbar finansiering och styrande lagstiftning. De institutionella investerarna implementerar processer för ansvarsfullt placerande som beaktar ESG-faktorer vid placeringsbeslut. Klimatfrågan är på agendan inom olika sektorer då den utgör allvarliga risker för den globala ekonomin och kommer att påverka i många sektorer, privat som offentligt. Inte minst betonas vikten av klimatet inom det finansiella systemet, när det kommer till att anpassa sig, hantera risker och engagera sig för en hållbar framtid. Under denna session kommer följande att diskuteras bl.a.: klimatfrågan utifrån väsentlighet, standarder, initiativ och lagstiftning, verktyg och finansiella lösningar för klimatet.

Filippa Strandänger

Filippa Strandänger, Manager inom Sustainable Finance på KPMG, är ekonom och expert inom hållbara finanser. Hon arbetar med att tillsammans med kunder i den finansiella sektorn integrera hållbarhet, inom investeringar, finansiering, försäkring och företagsfinanser. Projekten Filippa leder och är delaktig i innefattar alltifrån strategiska klimatfrågor för banker till ansvarsfulla investeringar och ESG Due Diligence. Hållbara finanser är ett fokusområde för KPMG och Filippa ingår i KPMGs globala nätverk för hållbara finanser där erfarenheter och kunskap delas globalt.

 

Organisations’ preparedness for Brexit: an internal audit perspective

With the UK committed to leaving the European Union at the end of October 2019, organisations have to ensure that they understand how their business will be impacted and have plans in place to manage or mitigate this where necessary. The Chartered Institute of Internal Auditors in the UK has attempted to provide an overview of organisations’ preparedness for Brexit, the practicalities of undertaking scenario planning, and the key risks associated with Brexit, sharing lessons learned. During this session, you will learn more about how Chief Audit Executives across the UK see their responses and preparedness for Brexit, as well as and the role of internal audit in assisting the organisation to prepare for potentially disruptive events of this scale.

IAN PETERS

Dr. Ian Peters, MBE, is CEO of the Chartered Institute of Internal Auditors in the UK since 2009. He also chairs the Independent Monitoring Panel of the UK Chartered Banker Professional Standards Board, and has previously served on the UK government’s Regulatory Policy Committee, as well as various other government committees. Ian has previously worked as Director of External Affairs at the Engineering Employers Federation (EEF) and, before that, as a Deputy Director General of the British Chambers of Commerce. He holds a PhD in the role of small business in economic growth and a BA in Geography. In 2015 Ian has been awarded the prestigious British order of chivalry MBE (Most Excellent Order of the British Empire), for services to regulatory reform in the UK.

14:40 - 14:50

SHORT BREAK
SHORT BREAK

14:50 - 15:40

Stay Ahead of the Curve - Risk in Focus 2020Emerging New Trends, Governance & Culture

MORGONDAGENS COMPLIANCEEmerging New Trends, Governance & Culture

INTRESSEKONFLIKTER – PRAKTISK HANTERINGCases & Tools, Fraud, Corruption, Money Laundering, Governance & Culture

Third-Party Risk Management: Overcoming Today’s Most Common Security & Privacy ChallengesCases & Tools, Digitalisation & Technology, Governance & Culture

Stay Ahead of the Curve – Risk in Focus 2020

Be among the first to hear about the major risks facing businesses in the year ahead. The latest edition of the Risk in Focus 2020 report is fresh off the printing press and is released this September. Risk in Focus 2020 is the result of a working partnership between no fewer than eight Institutes of Internal Auditors from across Europe, and draws upon qualitative interviews with 46 Chief Audit Executives (CAEs) in Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain, Sweden and the UK & Ireland. During this session, Ian will present the highlights of the findings in this major research, that identifies the hot topics for internal auditors, and informs on the creation of your annual audit plan for 2020 and beyond. You will learn how to stay ahead of the curve and how to ensure that your team is focusing on the key risk topics for the year to come.

Ian Peters

Dr. Ian Peters, MBE, is CEO of the Chartered Institute of Internal Auditors in the UK since 2009. He also chairs the Independent Monitoring Panel of the UK Chartered Banker Professional Standards Board, and has previously served on the UK government’s Regulatory Policy Committee, as well as various other government committees. Ian has previously worked as Director of External Affairs at the Engineering Employers Federation (EEF) and, before that, as a Deputy Director General of the British Chambers of Commerce. He holds a PhD in the role of small business in economic growth and a BA in Geography. In 2015 Ian has been awarded the prestigious British order of chivalry MBE (Most Excellent Order of the British Empire), for services to regulatory reform in the UK.

MORGONDAGENS COMPLIANCE

Under denna session får du möjlighet att lyssna på en inspirerande, framåtblickande, och interaktiv dialog och trendspan av tre Compliance Officers: Charlotta Carlberg (Folksam), Peter Simai (Cowen) och Lisa Edström (iZettle). Talarna blickar framåt några år och resonerar kring hur olika trender, nya regler, förväntningar och samhällsutvecklingen kommer att påverka Compliance-funktionen. De kommer dessutom att diskutera vilken roll funktionen förväntas ta, framförallt vilket ansvar Compliance har för fel som företaget gör. Har Compliance ett personligt ansvar som kan leda till åtgärder från arbetsgivare och/eller tillsynsmyndighet? Vilka andra har ansvar? Kommer Compliance kunna avgränsa sitt ansvarsområde eller innebär lagstiftningen att Compliance ska vara kompetent inom allt från penningtvätt till algoritmisk handel och intern styrning och kontroll? Hur kan beteende och företagskultur (‘conduct and  culture’) användas för att påverka utvecklingen för att driva företagsledning att göra “the right thing”? Vi vänder även våra blickar mot Storbritannien för att jämföra och få inspiration eftersom de ofta ligger före Sverige i utvecklingen inom Compliance.

CHARLOTTA CARLBERG

Jurist verksam i finansbranschen sedan år 2000. Har arbetat med reglering och regelefterlevnad i flera försäkringsbolag som bolagsjurist, försäkringsjurist och ansvarig compliance. Charlotta var chef för försäkringsjurister och även rättsavdelningen på Finansinspektionen under åren 2007-2010. Hon var vd för SFM åren 2012-2014. Åren 2013-2018 var hon medlem i OPSG, referensgruppen för tjänstepension inom EIOPA. Charlotta har deltagit som expert i statliga utredningar. Sedan 2016 arbetar hon på Folksam, nu som Head of Compliance Folksam Liv.

LISA EDSTRÖM

Lisa Edström är jurist med många års erfarenhet av arbete med regelverksfrågor. Tidigare har Lisa arbetat på domstol, advokatbyrå och på GE Capital i Paris. På senare år har hon inriktat sig mot fintech-branschen och betaltjänster. Efter flera år på Klarna Bank, är Lisa sedan 2016 ansvarig för Compliance-funktionen på iZettle. Att utveckla Compliance-rollen är något som Lisa brinner för, bl.a. genom sitt engagemang i styrelsen för Compliance Forum, ett nätverk för Compliance Officers.

PETER SIMAI

Peter Simai is the Head of Compliance and Money Laundering Reporting Officer Cowen UK’s regulated entities. The Cowen UK entities are focused on services to professional clients seeking execution brokerage services and prime brokerage services. It also operates as research sales function. Mr. Simai has worked in the financial services industry for over 25 years and has experience in setting up compliance, surveillance and operations functions within the securities related sector throughout Europe. Prior to joining Cowen, Mr. Simai worked for Barclays Capital where his key task was to establish the equities and equity derivatives monitoring function.  Before that, he at worked for ICAP where he was responsible for building out the compliance function for a derivatives MTF. Mr. Simai has also worked for FINRA International with the responsibility for developing and managing an industry wide compliance training programme as well as assisting overseas regulators on regulatory matters. His experience also includes senior compliance and surveillance roles for various trading venues such as the Swiss Exchange (specifically virt-x), Nasdaq OMX, (formerly Easdaq) and Jiway.

INTRESSEKONFLIKTER – PRAKTISK HANTERING

Har ditt företag rutiner för att identifiera och hantera intressekonflikter? Var kan intressekonflikter finnas? Varför är det viktigt att arbete med detta? Hur kan man göra i praktiken? Med utgångspunkt från praktiska exempel talar Ann-Christin Foss, Compliancekonsult hos Transcendent Group, om ett ämne som länge varit ett fokusområde för Finansinspektionen och som är en viktig del i kundskyddet.

ANN-CHRISTIN FOSS

Ann-Christin Foss är jurist med mångårig erfarenhet från complianceuppdrag inom finansbranschen med sin absoluta spets på försäkringsområdet. Ann-Christin har i rollen som compliance arbetat särskilt med intressekonfliktshantering, etikfrågor och inom områdena penningtvätt och finansiering av terrorism, hantering av personuppgifter, försäkringsdistribution och allmänt med intern styrning och kontroll. Vidare håller Ann-Christin utbildningar om compliancemetodik, intressekonfliktshantering och åtgärder mot penningtvätt.

Third-Party Risk Management: Overcoming Today’s Most Common Security & Privacy Challenges

Managing third-party vendor risk before, during and after onboarding is a continuous effort under global privacy laws and security regulations. While outsourcing operations to vendors can alleviate business challenges, managing the associated risk with manual tools like spreadsheets is complex and time consuming. To streamline this process, organisations must put procedures in place to secure sufficient vendor guarantees and effectively work together during an audit, incident – or much more. In this session, we’ll breakdown a six-step approach for automating third-party vendor risk management and explore helpful tips and real-world practical advice to automate third-party privacy and security risk programs.

Anish Hindocha

Anish Hindocha serves as a Privacy Consultant at OneTrust – the #1 most widely used privacy, security and third-party risk technology platform. In his role, Hindocha advises companies large and small on EU GDPR, California Consumer Privacy Act (CCPA), Brazil LGPD, and hundreds of the world’s privacy laws, focused on formulating efficient and effective responses to data protection requirements as well as building and scaling privacy programs.

 

15:40 - 16:10

AFTERNOON COFFEE
AFTERNOON COFFEE

16:10 - 17:00

I HUVUDET PÅ EN NORMALSTÖRDCases & Tools, Governance & Culture

A risk practitioner's journey through the three lines of defenceCases & Tools, Governance & Culture

I HUVUDET PÅ EN NORMALSTÖRD

PÄR JOHANSSON, GRUNDARE OCH VERKSAMHETSLEDARE GLADA HUDIK-TEATERN

I HUVUDET PÅ EN NORMALSTÖRD

Trots massivt motstånd från omgivningen startade Pär Johansson Glada Hudik-teatern, en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare agerar sida vid sida.

Sedan 1996 har teaterns framgång tydliggjort det goda ledarskapet och hur resultat nås när man vågar konfrontera sin egen och andra människors okunskap, osäkerhet och fördomar. Pär är flerfaldigt belönad både som ledare och talare och visar i sitt arbete på hur individer kan utvecklas, trots att de till synes har svaga förutsättningar att lyckas. Han daltar inte eller tycker synd om människor, istället driver han dem framåt genom att behandla dem med respekt och ta dem på allvar.

Hans devis är: det är bättre att vara riktigt bra på en sak än halvdålig på tio. Oavsett om talangen är att stapla konservburkar eller att sjunga som en fågel. Att få visa vad man kan och få uppskattning ger ytterligare växtkraft.

Förutom utsålda Sverige-turnéer innehåller Glada Hudik-teaterns resa bland annat framträdanden i New York, långfilmen ”Hur många lingon finns det i världen?” och den folkkära reklamfilmskaraktären ICA-Jerry.

Pär drivs av en stark passion för det han gör, en del skulle kalla det galenskap. Efter en dryg timme med både skratt och gråt får vi ett kvitto på vad som kan ske om man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger dem en chans att utvecklas.

A risk practitioner’s journey through the three lines of defence

During this session, Dr. Karl Sandström will take you in journey through the three lines of defence from the viewpoint of a risk practitioner, raising specific challenges and discussing solutions. Dr Sandström has worked in several distinctly different risk fields over the course of 22 years and brings multiple perspectives to a discussion that is empathetic to the strain on staff forced to chase compliance lists, but also sympathetic to the logic of (appropriate) compliance requirements. The focus of the talk is to look beyond the trappings of compliance lists and tick box exercises to the underlying logic of how we do rather than adding more to-do’s. Dr Sandström covers preconditions in terms of culture and governance using the centre pieces of informed decisions and being ‘responsibly red’. He discusses the stress between compliance-chasing and good practice perspectives related to working on fraud, corruption, anti-money laundering, and terrorism financing in high risk environments with severely overloaded staff. He also covers how digitalisation and technology can drive simplicity and support where there is complexity and burden, to form a sensory system that serves all aspects of essential good governance.

Karl Sandström 

Karl Sandström has 10 years’ experience within military and security roles, two Masters Degrees in Peace and Conflict Studies as well as Societal Risk Management, and a PhD in International Relations for St. Andrews University with focus on local agency vs. interventions. Throughout the years he has performed academic research on the interaction between different political agendas in high risk environments, as well as research on the impact of security risk mitigation and capacity to deliver in high risk environments, with field research in Somalia and Afghanistan. Karl has in addition to this delivered a social context analysis for IDS International, and a country risk analysis on Asia for Maplecroft. He has earlier been working as Risk Management Consultant with UNDP in Afghanistan as well as Head of Risk Management for Save the Children International, before taking on his current role as Senior Simplicity Consultant at Stratsys.

17:00 - 18:00

TRANSPORTATION TO DINNER RESTAURANT, EVENING DRINKS AND MINGEL
TRANSPORTATION TO DINNER RESTAURANT, EVENING DRINKS AND MINGEL

18:00 - 21:00

GALA DINNER WITH AWARDS CEREMONY FOR THE GRC PROFILE
GALA DINNER WITH AWARDS CEREMONY FOR THE GRC PROFILE

21:00 - 24:00

AFTER HOURS
AFTER HOURS